Registrácia- zrušenie, autorské práva a osobné údaje

 1. Makovicky.eu – je priestor nielen pre kysucké žienky. Tu môžeš pridávať veci do svojho bazárika, prezentovať a predávať svoju ručnú tvorbu. Tak isto tu môžeš nakupovať niečo pre seba a svojich najbližších. Môžeš informovať, alebo byť informovaná o rôznych veciach, ktoré ťa zaujímajú prostredníctvom fóra. Je tu a stále sa bude rozrastať zoznam profi poskytujúcich služby potrebné pre teba a domácnosť. Registrácia alebo prihlásenie( ak už registrovaný si ) je nutné ak chceš pridávať vecičky do bazáru a do dielničky, alebo prispieť do fóra.
 2. Svojou registráciou súhlasíš s podmienkami používania, po registrácii dostaneš obratom potvrdzujúci email, kde bude potvrdzujúci link ak naň klikneš, prebehne overenie správnosti tvojho emailu.
 3. Ak sa zaregistruješ súčasťou je vyplnenie aj registračného mena a hesla, pomocou , ktorého sa budeš môcť vždy prihlásiť na www.makovicky.eu
 4. Ak sa zaregistruješ oprávňuje ťa to k bezplatnému využívaniu nami ponúkaných služieb.
 5. Pri porušení podmienok používania a pri podozrení, že registrácia prebehla na inú osobu môžeme tvoju registráciu odmietnuť, alebo zrušiť.
 6. Tvoje práva podľa zákona o ochrane osobných údajov zostávajú v plnom rozsahu zachované. Tvoje osobné údaje neposkytneme ostatným s výnimkou uvedenou v týchto Pravidlách (napr. pri Sťažnostiach) alebo Zásadách ochrany osobných údajov (sú súčasťou týchto Pravidiel) resp. ak nám tak ukladá platné právo.
 7. Registráciou súhlasíš so Zásadami ochrany osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov ako prevádzkovateľovi, so spracúvaním Tvojich údajov (osobných aj iných, napr. IP adresa Tvojho počítača a časy prístupov – logy, a pod.) požadovaných pri Používaní Internetovej stránky alebo pri Registrácii, a to aby sme si ich mohli zaradiť do Nášho informačného systému, mohli Ti občas poslať oznámenie týkajúce sa Internetovej stránky, prípadne ich poskytnúť inej osobe v súlade so zákonom a týmito Pravidlami, a taktiež aby sme ich mohli uverejňovať v prípade potreby v súlade s Občianskym zákonníkom. Svoj súhlas, ktorý si Nám dala, môžeš kedykoľvek písomne odvolať formou elektronického listu.
 8. Registráciou dávaš súhlas v zmysle zákona o elektronických komunikáciách, so zo brazovaním reklám , že od Nás môžeš občas dostať oznámenia elektronickou poštou (napr. o novinkách na Internetovej stránke, súťažiach a pod.)
 9. Registráciou súhlasíš v zmysle Občianskeho zákonníka, s použitím Tvojej podobizne, písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa Teba alebo Tvojich prejavov osobnej povahy bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela (napr. na fotoalbumy).
 10. Registráciou vyhlasuješ, že osoby, ktoré sú zachytené na dielach alebo obsahu tvoriacom Príspevok, vyslovili bezplatný súhlas s tým, aby s dielom alebo obsahom Príspevku bolo naložené všetkými spôsobmi uvedenými v týchto Pravidlách, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním Tvojho Príspevku na Našej Internetovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuješ sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla (napr. na fotografie Tvojich kamarátov).
 11. Registráciou vyhlasuješ, že si jediným/ou autorom/kou diela, resp. iného obsahu Príspevku chráneného Autorským zákonom a platným právom alebo že si od autora/autorov diela získal/a oprávnenie (licenciu) k použitiu diela v rozsahu podľa týchto Pravidiel, vrátane práva poskytnúť Nám sublicenciu; a že v tomto diele resp. inom obsahu Príspevku neboli žiadnym spôsobom použité diela alebo iné práva Ostatných ani ich časti, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním diela alebo iného obsahu Tvojho Príspevku na Našej Internetovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuješ sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla.
 12. Predchádzajúce ustanovenia platia rovnako aj na tretie osoby, Nami poverené výkonom určitých činností a práv, ktoré si Nám poskytol/la.
 13. V Tvojom vlastnom záujme Ťa žiadame, aby si neuverejňoval/a Príspevky obsahujúce Tvoje osobné údaje ani iné údaje, ktorých zneužitie by Ti mohlo spôsobiť ujmu alebo škodu (týka sa to najmä rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, pasu, čísla platobnej alebo kreditnej karty, adresy, telefónneho čísla, hesiel a pod.).
 14. Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré Nám poskytuješ prostredníctvom internetu a e-mailových správ, ani za ich kontrolu a to, ako používajú Tvoje údaje získané od Teba Ostatní, preto by si mal/a byť opatrný/á pri výbere údajov, ktoré poskytneš prostredníctvom Internetovej stránky.
 15. Rovnako nenesieme zodpovednosť za obsah správ poslaných Ostatným, a preto sme oslobodení od všetkých záväzkov súvisiacich s obsahom informácií, ktoré môžeš dostať od Ostatných.
 16. Tvoju Registráciu sme oprávnení zrušiť len My, a sme oprávnení urobiť to kedykoľvek, jednostranne, s okamžitou účinnosťou, a to aj bez uvedenia dôvodu, a bez oznámenia. Urobíme to len výnimočne, avšak musíš rešpektovať, že Naša Internetová stránka nie je verejné fórum s bezhraničnou slobodou prejavu, ale naopak priestor, ktorý sme vytvorili My, spravujeme ho a ktorý Ti poskytujeme na to, aby si ju Používal/a v rámci platného práva a týchto Pravidiel.
 17. Ak preukázateľne porušuješ tieto Pravidlá, alebo platné právo, zrušíme Tvoju Registráciu okamžite, ako sa o tom dozvieme.
 18. Berieš na vedomie, že aj po Zrušení Registrácie sme oprávnení ponechať Tvoje Príspevky a Tvoje užívateľské meno uverejnené na Internetovej stránke na neobmedzený čas.
 19. Registrácia a používanie web stránky je bezplatne.
 20. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah Príspevkov, teda nezodpovedáme ani za prípadné porušovanie autorských práv, práv duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom Príspevkov na Internetovej stránke makovicky.eu . Keďže máme záujem na súlade Príspevkov a Obsahu Internetovej stránky s platným právom, súhlasíš a zaväzuješ sa, že:
  1. nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah chránený autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi,
  2. budeš rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva Ostatných, a nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva,
  3. nebudeš odstraňovať informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach obsiahnuté na Internetovej stránke,
  4. nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s platným právom.
 21. Nemáme možnosť kontrolovať súlad vecí, ktoré sú obsahom Tvojho Príspevku, s platným právom, preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za veci (napr. ich vady, pôvod a pod.), ktoré sú obsahom Príspevkov, resp. ktoré predávaš alebo ktoré kupuješ prostredníctvom určitých sekcií Internetovej stránky, ktoré slúžia výlučne na výmenu kontaktných údajov medzi Tebou a Ostatnými.

Vyhlásenia a súhlasy

 1. Používaním web stránky makovicky.eu a vo vlastnom záujme súhlasíš, že
  1. Nebudeš uverejňovať príspevky ani odkazy na akékoľvek internetové stránky obsahujúce vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky voči Ostatným, Príspevky propagujúce, podnecujúce alebo obhajujúce potláčanie základných práv a slobôd, násilie, fanatizmus, rasizmus, diskrimináciu, hanobenie skupín obyvateľstva, rasovú, jazykovú, pohlavnú, náboženskú, politickú, sociálnu, národnostnú a etnickú neznášanlivosť, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, ani žiadny iný obsah v rozpore s platným právom,
  2. Nebudeš uverejňovať Príspevky, ktoré obsahujú neoverené, zavádzajúce, klamlivé, nepravdivé alebo pravdu skresľujúce informácie alebo akékoľvek iné (aj pravdivé) údaje, ktoré sú alebo by mohli byť spôsobilé privodiť ujmu Ostatným (napr. v dôsledku poškodenia ich dobrého mena, povesti a pod.),
  3. Nebudeš uverejňovať Príspevky majúce charakter spamu, ..a podobným
  4. Nebudeš uverejňovať Príspevky obsahujúce informácie o osobných údajoch Niekoho iného bez jeho súhlasu,
  5. Nebudeš uverejňovať Príspevky s rovnakým (duplicitným), nezrozumiteľným alebo nezmyselným obsahom,
  6. nebudeš uverejňovať Príspevky obhajujúce alebo navádzajúce k porušovaniu platného práva, dobrých mravov alebo týchto Pravidiel,
  7. nebudeš uverejňovať inzerciu, propagovať ani šíriť reklamu, zverejňovať Príspevky ani odkazy na iné internetové stránky nesúvisiace s obsahom Internetovej stránky a odkazy na komerčné internetové stránky (neplatená reklama), a to s výnimkou Nami určených prípadov a s výnimkou osobných odporúčaní na základe Tvojich skúseností,
  8. nebudeš uverejňovať Príspevky propagujúce služby iných osôb, ktoré sú Našou konkurenciou,
  9. nebudeš uverejňovať Príspevky ohovárajúce, obťažujúce alebo vnucujúce Tvoje osobné názory Ostatným,
  10. nebudeš uverejňovať Príspevky obmedzujúce alebo brániace Ostatným v Používaní Internetovej stránky alebo Príspevky, ktoré vystavujú alebo môžu vystaviť Ostatných poškodeniu alebo vzniku akejkoľvek zodpovednosti,
  11. vytvárať alebo zrkadliť Internetovú stránku ani jej časť, bez Nášho predchádzajúceho písomného súhlasu,
 2. zbierať e-mailové adresy alebo iné kontaktné informácie od Ostatných za akýmkoľvek účelom,
 3. spracúvať osobné údaje o Niekom inom alebo ich uverejňovať na Internetovej stránke,
 4. žiadnym spôsobom poškodzovať Nás a Naše dobré meno a povesť,
 5. sa pri Používaní Internetovej stránky vydávať za inú fyzickú osobu, alebo právnickú osobu,
 6. vytvárať viac ako jednu Registráciu, Registrovať sa pod viac ako jedným užívateľským menom, Registrovať sa ,a lebo používať stránku ako Niekto iný alebo Registrovať sa v mene Niekoho iného,
 7. obchádzať vyššie uvedené zákazy.

Naše práva a povinnosti

 1. Vyhradzujeme si právo kontrolovať príspevky a v prípade porušovania pravidiel, alebo práva si vyhradzujeme aj tieto príspevky vymazať a zrušiť, pri opätovnom porušovaní si vyhradzujeme právo účastníka a jeho registráciu zrušiť.
 2. Hoci príspevky kontrolujeme, nemôžeme sa zaručiť za ich 100 % kontrolu v súlade s pravidlami, preto nezodpovedáme za ich obsah.
 3. Nemôžeme zaručiť legálnosť, pravdivosť, presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, ani súlad Tvojich Príspevkov s Pravidlami, a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za všetky Tvoje Príspevky na Internetovej stránke, ako aj všetky Tvoje iné úkony s ňou súvisiace, voči Ostatným.
 4. Nakoľko nemôžeme zaručiť úplnú pravdivosť, aktuálnosť a presnosť Obsahu uvedeného na Internetovej stránke, za jej Obsah nezodpovedáme a rovnako nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu vyplývajúcu z Tvojej alebo Niekoho dôvery k tomuto Obsahu alebo k Príspevkom.
 5. Uvedom si, že Tvoj Príspevok je vyjadrením Tvojho osobného názoru, nie Nášho názoru a je Tvojím konaním, preto si zaň priamo a výlučne osobne zodpovedný/á len Ty sám/sama. Použitím Internetovej stránky súhlasíš a zaväzuješ sa, že v prípade, ak Nám v dôsledku Tvojho Príspevku vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, v celom rozsahu Nás odškodníš, a to bez ohľadu na jej výšku a na to, či si konal/a úmyselne alebo z nedbanlivosti, či si škodu spôsobil/a Ty sám/sama, alebo v spolupráci s Ostatnými a pod.
 6. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by Tebe alebo Ostatným mohla byť spôsobená v súvislosti s Používaním Internetovej stránky alebo Službou.
 7. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadný chýbajúci obsah Tvojich Príspevkov alebo za chýbajúci Príspevok samotný.
 8. Služba je poskytovaná „tak ako je“ a nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie Služieb, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania Služieb na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom to môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia.
 9. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za veci, ktoré propaguješ, nakoľko nemôžeme osobne kontrolovať všetko ponúkané v bazare.
 10. Vyhradzujeme si právo hocikedy a bez udania dôvodu zmeniť pravidlá a podmienky používania inzercie.
 11. Makovicky.eu nie sú predajcom, ale sprostredkovateľom inzercie na predaj.
 12. Makovicky .eu nenesie zodpovednosť za nedodržanie zákonne stanovených podmienok na strane Predajcu súvisiacich s oprávnením predaja tovaru na základe živnostenského alebo iného oprávenia, následným zdanením príjmov, ako aj za príjmy plynúce z predaja výrobkov na Makovicky.eu
 13. Makovicky.eu nezodpovedá za mylnú inzerciu, kvalitu na strane predajcov ani kupujúcich.
 14. Makovicky.eu nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodanie, oneskorené dodanie, alebo dodanie poškodeného tovaru.
 15. Makovicky.eu nenesie žiadnu zodpovednosť pri platbe za služby a produkty v inzercii
 16. Makovicky.eu zodpovedajú výhradne za správu web stránky a správne zobrazovanie textov a fotografii.
 17. Makovicky.eu nenesie zodpovednosť za prípadne výpadky vo fungovaní webu
 18. V prípade ukončenia webu, alebo predaja webu nevyplývajú prevádzkovateľom webu žiadne povinnosti voči predávajúcim či kupujúcim.

Vecičky z dielničky, Vecičky z druhej ručičky a pridanie inzerátu, hodnotenie a nákup

 1. Vecičky z dielničky - priestor vytvorený na predaj a nákup produktov a služieb poskytovaných Vami. Vecičky z druhej ručičky - predaj a nákup veci z druhej ruky- bazar.
 2. Za dodržiavanie osobitných predpisov, pri predaji Vašich vecí nenesieme žiadnu zodpovednosť.
 3. Po registrácii a prihlásení, môžete pridať vecičku Vami vyrobenú do Dielničky , kde ju pridáte pod kategóriu, kde patrí.
 4. Pridanie inzerátu treba vyplniť polia Titulok, kategóriu podľa charakteru veci, ktorú predávate a bližšie ju v pod kategóriách špecifikovať . Ďalej Vyberte Slovensko a bližšie určte mesto alebo obec predaja, adresu v nižšom poli nemusíte zadávať. Nižšie pod mapou vyberte čas expirácie inzerátu, po tomto čase ho budete môcť znova aktualizovať. Pridajte nižšie popis, kontakt a cenu. Pre konečné zverejnenie je nutné zaškrtnúť políčko súhlasu s obchodnými podmienkami. Nižšie môžete vybrať a nahrať obrázky ponúkaného produktu, alebo veci. Nakoniec v dolnej časti kliknite na tlačidlo uložiť.
 5. Pred expiračnou dobou inzerátu Vám príde na email upozornenie o jeho opätovnom aktualizovaní.
 6. Záujem o vec, alebo službu z inzerátu Vám príde buď na email, alebo si ju nájdete v komentoch pri ponúkanej veci.
 7. Inzerát Vám uverejníme bezplatne.
 8. Inzerát môžete neskôr upravovať, alebo mazať podľa vlastných potrieb.
 9. Pri inzeráte sú ďalšie údaje ako hodnotenie, počet zobrazení, detaily produktu, hodnotenia predajcu a komentáre.
 10. Predávanú vec, dôkladne a pravdivo opíš, ak je vec používaná napíš aj jej vady.
 11. Ak sa predaná vec ukáže ako poškodená alebo inak vadná a pritom o tom nebola v inzeráte zmienka, predávajúca sa zaväzuje vrátiť peniaze a niesť aj náklady na vrátenie tovaru od kupujúcej (napr. poštovné). Takúto vec už nemôže vložiť znovu do svojho inzerátu v bazári.
 12. V inzeráte nepíš veľkými písmenami. Inzerát nezverejňuj viac krát aj v prípade ka sa hodí do viacerých kategórií. Do inzerátu nevkladaj linky na iné stránky.
 13. Ak sa jedná o používaný značkový tovar značku v názve , alebo texte zverejňuj ak si si na 100 % istý , že je to originál.
 14. Ak chceš vec darovať pri zadávaní inzerátu z možností vyber vo vecičkách z druhej ručičky kategóriu „ darujem „ a potom v inzeráte zadajte aj typ a to zadarmo. V cene potom dajte 0 €.
 15. Pri hodnotení používajte pravdivé dojmy. V komentoch nepoužívajte vulgarizmy a inak urážajúce slovné hodnotenia.
 16. Ak máš o nejakú vec záujem, predávajúceho môžeš kontaktovať emailom, telefonickým kontaktom ak ho zverejnil, alebo mu môžeš nechať pri veci komentár. Rozhodni sa sama čo ti najviac vyhovuje.
 17. Po vzájomnej komunikácii a dohode o obchode, treba dohodu splniť, vo vlastnom záujme ak vznikne nepredvídateľná situácia napr. choroba, odcestovanie a pod. informuj kupcu, alebo predajcu čo najskôr. Riešenie takejto situácie spočíva v dohode oboch strán.
 18. Inzerát môžeme zmazať ak porušuje pravidlá a podmienky používania.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá sú zaväzujúcou dohodou Medzi Vami a poskytovateľom, dobre si ich prečítaj, pred tým než začneš používať www.makovicky.eu
 2. Používaním našej web stránky súhlasíš s pravidlami a sa zaväzuješ, že budeš tieto pravidlá dodržovať.
 3. Ak máš menej ako 18 rokov, čestne vyhlasuješ, že súhlas s Pravidlami a Tvojím Používaním Internetovej stránky vyslovil Tvoj rodič alebo iný zákonný zástupca.
 4. Jednotlivé názvy častí týchto Pravidiel sú určené len kvôli ich prehľadnosti a nemajú žiadny právny účinok.
 5. Pravidlá a podmienky používania, môžeme hocikedy zmeniť, bez toho, aby sme ti o tom dali vedieť. Zmena alebo doplnenie Pravidiel na Internetovej stránke, ku ktorým sa kedykoľvek dostaneš pomocou odkazu na hlavnej stránke, nadobúda účinnosť jej zverejnením.

Ak máš nejaké otázky a, potrebuješ poradiť, alebo sa sťažovať, neváhaj nás kontaktovať elektronickým formulárom.